Broedvogels in Vlaanderen 2013 -2018

IJsvogel (Tom Linster)
Holenduif (Yves Adams)
Ringmus, Passer montanus (Vildaphoto, Rollin Verlinde)

Ecopedia bevat de resultaten van de projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’(ABV) en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BVV). Nagenoeg alle in Vlaanderen broedende vogels, met uitzondering van enkele weinig verspreid voorkomende exoten, worden besproken.

De 182 vogelfiches geven per soort de status en trend weer in Vlaanderen. Dit omvat telkens:

- de Rode Lijst-status;,

- de meest recente populatieschatting;

-  de korte en langetermijn-trends in Vlaanderen, België en Europa, indien gekend en/of significant.

Het onderdeel ‘beschrijving’ bespreekt deze trends en verspreiding. Voor BBV-soorten wordt meestal een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste broedplaatsen in Vlaanderen, vaak ook met een bijkomende aantalsgrafiek (periode 1994-2018). Van uiterst zeldzame broedvogels of in het geval waarnemers aangaven dat broedlocaties niet openbaar konden worden gemaakt, wordt de verspreiding niet in detail besproken. Voor ABV-soorten werd telkens een ruwe populatieschatting opgemaakt.