Steenuil

Athene noctua

Leefgebied en trend

Ten tijde van de vorige broedvogelatlas (2000-2002) konden we beschikken over een recente populatieschatting, maar tot 2018 werd de soort niet opnieuw gebiedsdekkend geteld. Daarom wordt in deze rapportage nog de vorige schatting van 6000-10.000 paren aangehouden. In 2019 werd onder impuls van Natuurpunt een nieuw Vlaams telproject uitgevoerd, maar de resultaten daarvan waren bij het ter perse gaan van dit rapport nog niet beschikbaar. Naar verwachting zal de populatie enigszins afgenomen zijn, in navolging van het gros van de aan landbouw gebonden vogelsoorten. Hoewel Steenuil niet in de intensieve teelten zelf leeft, maar vooral gebonden is aan oude bomenrijen, knotwilgen en oude boerderijen, lijkt de soort ook af te nemen. Toch is het wachten op de resultaten van het onderzoek uit 2019 en zeker ook op de resultaten van de nieuwe vogelatlas om een gefundeerde uitspraak te doen over het voorkomen en de regionale dichtheden van de Steenuil in Vlaanderen. Uit de Nederlandse vogelatlas bleek dat er regionaal flinke verschillen kunnen optreden en er werden zowel (soms forse) toenames als afnames gemeld.