Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op de website van Ecopedia. Je mag de informatie op de website van Ecopedia gebruiken als je je houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Ecopedia kan deze voorwaarden, het cookiebeleid en het privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging wijzigen.

Deze website is eigendom van Natuurinvest. Ecopedia is de kenniswebsite van Natuurinvest. Natuurinvest, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel. Bij vragen over de hier volgende wettelijke bepalingen kan je een e-mail sturen via het contactformulier of bellen naar + 32 2 658 24 94

Intellectuele eigendomsrechten

Ecopedia behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Ecopedia wil je zo nauwkeurig en volledig mogelijk informeren. Hoewel we alles in het werk stellen om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen leveren, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie (inclusief hyperlinks).

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via het contactformulier.

Ecopedia geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.ecopedia.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Ecopedia de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ecopedia. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Ecopedia, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Ecopedia.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Ecopedia besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Ecopedia kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Ecopedia kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Ecopedia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.