Putter

Carduelis carduelis

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Op basis van de ABV-cijfers blijkt Putter na de Kauw de snelst toenemende broedvogelsoort in Vlaanderen te zijn. Dat is niet meteen een verrassing want de berekende cijfers sluiten mooi aan bij wat we reeds vaststelden in de periode 2000-2002. Ook toen werd een forse aantalsen areaalstoename vastgesteld in Vlaanderen. Ondertussen is de noordelijke en oostelijke expansie onverminderd doorgegaan en lijkt Vlaanderen stilaan ‘opgevuld’. De huidige schatting van 1500-2500 paren is wellicht nog (fors) aan de lage kant. De nieuwe vogelatlas zal ons toelaten een veel accuratere nieuwe schatting voor Putter op te stellen. Het succes van de soort is wellicht vooral te verklaren door hun vermogen om zich aan te passen aan verstedelijking. Putters broeden nu volop in dorpscentra waar enkele verspreide boompjes als straataanplanting voldoende blijken voor het nest. Ook in iets grotere tuinen vinden ze voldoende nestgelegenheid. De grootste toename vond echter plaats in landbouwgebied (vooral rond en op boerenerven en in resterende kleine landschapselementen) en daarmee is Putter een grote uitzondering in dat leefgebied.