Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Leefgebied en trend

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd de Vlaamse broedpopulatie van Rietzanger nog geschat op ruim 5000 territoria. De hele West-Europese populatie werd vanaf de jaren ’70 echter gedecimeerd, wellicht o.m. door droogte in de overwinteringgebieden. Begin de jaren ‘90 werden nog slechts een 500-tal territoria gemeld. Daarna kwam er geleidelijk een herstel, wat tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) resulteerde in een populatieschatting van 2100-2600 territoria en een shift van het zwaartepunt in de verspreiding van oost (Limburg) naar west (kustpolders). Ook in de laatste jaren zien we een verdere toename van de populatie, met in de periode 2013-2018 ongeveer 2600-5500 territoria. Deze toename lijkt door te zetten in alle regio’s. In de Waaslandhaven nam Rietzanger in dezelfde periode toe van ca. 70 tot 140 broedparen. Veruit de meeste territoria in Vlaanderen worden aangetroffen in de kustpolders en IJzervallei (West-Vlaanderen), verschillende gebieden langs de Schelde en haar zijrivieren met kern in en rond de Waaslandhaven (Oost-Vlaanderen) en in en rond de Antwerpse haven. De aantallen in de rest van Antwerpen en in Limburg blijven beperkt maar kennen ook een lichte toename in de laatste jaren. Een toename van moerasvegetaties dankzij diverse natuurontwikkelingsprojecten in valleigebieden (o.a. in het kader van het Sigmaplan) zal wellicht ook voor een positief effect hebben gezorgd in de populatie. In bepaalde gebieden waar de toename van rietvegetaties beperkt bleef (bv. Molsbroek in Lokeren (Oost-Vlaanderen) en de Rechterschelde- oever in Antwerpen), blijven de aantallen ongeveer stabiel. Ook in Nederland kent de populatie sinds het midden van de jaren 90 weer een sterk positieve trend. In de periode 2013-2015 werd de populatie er op 26.000-32.000 territoria geschat. De neerslag in de Sahel is bepalend voor de winteroverleving en speelt een doorslaggevende rol in de trend. Uitbundige regenval in de Sahel wordt gevolgd door forse aantallen Rietzangers, grote droogte leidt tot een laag populatiepeil.