Casarca

Tadorna ferruginea

Leefgebied en trend

Hoewel de wilde oorsprong van enkelingen weliswaar niet volledig kan uitgesloten worden, wordt Casarca in Vlaanderen beschouwd als een exoot. Van nature komt de soort voor rond de Zwarte Zee, Centraal-Azië en NW-Afrika. In 2000-2002 werden 5-10 broedparen geteld, maar bij gebrek aan gebiedsdekkende gegevens kunnen we momenteel geen uitspraak doen over de Vlaamse populatie in 2013-2018. Ze is echter met zekerheid verder toegenomen. In Limburg werden in 2016 bv. 20 broedparen vastgesteld, waarvan 7 in de Maasvallei. In de buurlanden zijn de populaties voorlopig ook klein. De Nederlandse populatie (10-30 broedparen) is stabiel (Werkgroep Casarca Nederland 2018).