Canadese gans

Branta canadensis

Beschrijving: 

De Canadese gans is een grote, bruingrijze gans met zwarte kop, hals en snavel. De ganzen hebben een grote witte wangvlek.

Beheer: 

Zomerganzen

Canadese ganzen vormen een belangrijk aandeel van de zogenaamde 'zomerganzen'. Dit zijn ganzen die jaarrond (en dus ook in de zomer) aanwezig zijn. In tegenstelling tot de overwinterende ganzen zoals Kolgans en Kleine rietgans, die Vlaanderen bij de aanvang van de lente verlaten, is de aanwezigheid van zomerganzen een grotendeels onnatuurlijk fenomeen. Zij vinden hun oorsprong immers in ontsnapte sier- of neerhofvogels die doorheen de jaren zijn verwilderd. Overige uitheemse soorten die tot de zomerganzen kunnen worden gerekend zijn Nijlgans, Magelhaengans, Indische gans en Keizergans. Daarnaast kenden ook de inheemse Grauwe gans en Brandgans de afgelopen decennia een toegenomen zomerpopulatie, vermoedelijk doordat deze zich hebben aangesloten bij ontsnapte dieren of overgebleven wintergasten.

Doordat zomerganzen in het vegetatieseizoen aanwezig zijn, worden de groei en bloei van planten belemmerd. De schade ontstaat door vraat en betreding, met daarbovenop ook nog een sterke mestproductie. Dit vormt een probleem in zowel landbouw-, recreatie- als natuurgebied. In landbouwgebied gaat het dan voornamelijk om schade aan (jonge) gewassen. In recreatiegebied veroorzaken met name de uitwerpselen een kwaliteitsverlies van ligweides, gazons én (zwem)wateren. Daarnaast kunnen de dieren zich agressief opstellen tegen bezoekers. In natuurgebied veroorzaken zomerganzen een degradatie van voornamelijk hooiland-, oever- en watervegetaties.

Het aantal zomerganzen is de voorbije decennia enorm toegenomen. Doordat de bovenvernoemde, economische en ecologische schade aanzienlijk is, worden zomerganspopulaties beheerd. Dit geldt voor alle genoemde soorten. Hierbij worden de populaties teruggebracht tot een niveau dat aanvaardbaar is wat betreft de schade-omvang. Het louter verjagen van vogels is enkel zinvol op locaties waar voldoende rust en voedsel is en er zich geen problemen stellen (merk op: bij voortdurende verjaging stijgt de energiebehoeft en dus ook de vraatschade).

Canadese gans

De Canadese gans is een jachtwildsoort. Om de populatie in toom te houden, kan beroep worden gedaan op gewone jacht, bijzondere jacht, bestrijding, het rapen of vernielen van eieren, en ruivangst.