Indische gans

Anser indicus

Leefgebied en trend

De Indische Gans is een erg schaarse broedvogel in Vlaanderen. Net zoals heel wat andere ganzensoorten in Vlaanderen stamt ook de populatie van deze soort af van exemplaren uit private watervogelcollecties. Van nature komen ze voor op de hoogvlaktes in Centraal-Azië. In 2004 werd de Vlaamse populatie geschat op 20-25 broedparen. Bij gebrek aan gebiedsdekkende gegevens kunnen we momenteel geen uitspraak doen over de huidige Vlaamse populatie. Het terreinwerk
voor de nieuwe Vogelatlas zal daar wellicht verandering in brengen. In Nederland werd de populatie tussen 2008 en 2010 nog geschat op 125-200 broedparen. Door afschot en wegvangst werd de populatie recent teruggebracht tot 50-90 broedparen. In Wallonië beperkt de populatie zich tot 1-2 broedparen.