Tapuit

Oenanthe oenanthe

Beschrijving: 

De tapuit is een opvallend gekleurde, merelgrote zangvogel van open gebied. De witte stuit en witte staart met een omgekeerde zwarte 'T' erop zijn belangrijke kenmerken. Het mannetje heeft een zwart masker en zwarte vleugels en is overwegend grijs van boven en wit van onder. Het vrouwtje is onopvallender en meer beige.

Tapuiten leven vooral op de grond in duinen en heidevelden. Ze broeden in holen, vaak een konijnenhol. Zowel volwassen vogels als jongen eten insecten en andere kleine diertjes. Dat wordt liefst op schaars begroeide plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen. Deze soort is als broedvogel uit Vlaanderen omzeggens verdwenen

Beheer: 

Voor verstoringsgevoelige soorten zoals de tapuit is het noodzakelijk om de recreatiedruk te beperken. Het opstellen van een eigendomsoverschrijdende toegankelijkheidsregeling op gebiedsniveau, die rekening houdt met voldoende grote rustzones in voor die soorten cruciale terreindelen, is daarbij aangewezen. Een zonering in ruimte en tijd met bijvoorbeeld permanent ontoegankelijke rustgebieden of zones die enkel toegankelijk zijn buiten het broedseizoen, laat toe om de recreatiedruk te kanaliseren en belangrijke leefgebieden van die soorten tijdens gevoelige perioden te ontzien.