Kwartel

Coturnix coturnix

Leefgebied en trend

Het sterk fluctuerend voorkomen van de Kwartel veroorzaakt door zijn onvoorspelbare en opportunistische natuur laat ons voorlopig niet toe om conclusies omtrent deze soort te maken. Het is wachten op de resultaten van het terreinwerk voor de nieuwe vogelatlas om een preciezere Vlaamse populatieschatting te becijferen.