Koekoek

Cuculus canorus

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

De Koekoek komt wijdverspreid en in bijna alle leefgebieden in Vlaanderen voor, maar neemt erg snel af. Dit is een trend die ook in Wallonië en Nederland vastgesteld wordt. De achteruitgang is het sterkst in het landbouwgebied. Een van de mogelijke redenen hiervoor is dat zijn waardsoorten in die gebieden (bv. Graspieper, Gele Kwikstaart en Kleine Karekiet) het daar eveneens slecht doen. Het intensief gebruik van pesticiden heeft ervoor gezorgd dat het aanbod aan dikke rupsen, zijn belangrijkste voedselbron, eveneens fors is afgenomen. Koekoek deelt dus steeds opvallender in de malaise die quasi alle soorten in onze agrarische gebieden ondertussen ondergaan. In heide- en duingebieden houdt de soort nog enigszins stand, wellicht omdat ook zijn waardsoorten het daar wat beter doen. Dat andere potentiële waardsoorten als Roodborst en Heggenmus het goed doen in urbaan gebied helpt de Koekoek niet vooruit gezien hij verstedelijkt milieu duidelijk mijdt. Moeilijke omstandigheden onderweg naar het zuiden en terug én in de overwinteringsgebieden zelf (o.a. door verdroging) hebben wellicht ook hun invloed en dragen bij aan de negatieve trend.