Kuifmees

Lophophanes cristatus

Leefgebied en trend

De verspreiding van de Kuifmees in Vlaanderen overlapt heel sterk met die van de Zwarte Mees en beperkt zich dan ook vooral tot de zandgronden waar grote naaldhoutcomplexen voorkomen. Bij het opmaken van de vorige atlas werd nog een sterk positieve trend vastgesteld. Die werd grotendeels veroorzaakt door het ouder worden van onze naaldhoutbestanden en hiermee samenhangend betere en grotere broeden foerageergebieden. Van een positieve trend is nu echter geen sprake meer. Kuifmees doet het, net als andere naaldhoutspecialisten zoals Goudhaan en Zwarte Mees, niet goed in Vlaanderen en ook in Nederland gaat de soort sterk achteruit. Bij het opmaken van de Waalse atlas in 2010 werden ook hier de eerste signalen van een afnemende trend vastgesteld. De omvorming van (grotendeels aangeplante) naaldhoutbestanden naar meer natuurlijke leefgebieden als loofhoutbestanden en heidegebieden wordt als belangrijke oorzaak van de afname gezien.