Buizerd

Buteo buteo

Leefgebied en trend

De Buizerd is één van de meest algemene roofvogels in Vlaanderen. Hij komt voor in tal van leefgebieden, voor zover er genoeg bossen aanwezig zijn die als nestplaats kunnen dienen. De hoogste dichtheden worden weliswaar nog in de dichtbeboste gebieden van Antwerpen en Limburg vastgesteld, maar ook in meer westelijk gelegen landbouwgebieden voldoen verspreide bosjes, populierenrijen, grotere parken en solitaire bomen als nestplaats. Tijdens de vorige atlasperiode werd een sterke toename vastgesteld die vooral veroorzaakt werd door een betere bescherming van de roofvogels en het verbod op gebruik van bepaalde pesti ciden. De toename van deze soort gaat nog steeds door en dat vooral in het landbouwgebied. Het ouder worden van bosjes en bomenrijen aldaar heeft hier wellicht mee te maken, alsook de aanleg van kruidenrijke randen, vogelakkers en andere maatregels ten voordele van de akkervogels. Het veldwerk voor de nieuwe vogelatlas moet ons toelaten om in 2024 een nieuwe, betrouwbare Vlaamse populati eschatti ng op te stellen.