Fitis

Phylloscopus trochilus

Leefgebied en trend

Fitis behoort tot de snelst afnemende zangvogelsoorten in Vlaanderen. In de periode 2007- 2018 nam de soort met ruim de helft af. Een sluitende verklaring voor dat fors verlies is er niet hoewel Bijlsma (in Sovon 2018) het vooral gaat zoeken in de droogte en landschappelijke veranderingen in West-Afrika. Hoewel Fitis niet de enige soort is van jonge bosaanplant en verruigde terreinen die terrein verliest in Vlaanderen, lijken de landschappelijke veranderingen in 2007-2018 niet dermate ingrijpend dat ze een verlies van ruim 50% kunnen verklaren. Er spelen natuurlijk nog meer potentiële factoren een rol: verlies van insectenrijkdom en mogelijk toenemende predatie (Fitis is een grondbroeder) zijn echter moeilijk te kwantificeren en zodoende te linken aan de vastgestelde afname. Bovendien is Fitis een Afrika-trekker en de verliezen die onderweg naar en in de overwinteringsgebieden optreden zijn nagenoeg onbekend. Ook in Nederland en bij uitbreiding in geheel Europa is de achteruitgang van de Fitis opvallend.