Kleine bonte specht

Dendrocopos minor

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Kleine Bonte Spechten broeden verspreid over geheel Vlaanderen in allerlei, in grootte variërende loofbossen. Een schatting van de precieze populatie is niet mogelijk op basis van de momenteel beschikbare gegevens. Het ABV-project pikt de soort ook niet op waardoor een korte termijntrend eveneens onzeker is. Uit de buurlanden komen wisselende signalen: in Nederland gaat het de soort gemiddeld voor de wind hoewel in reeds lang bezette kerngebieden ook afnames worden gemeld. In Groot-Brittannië valt de soort dan weer fors terug terwijl men het in Duitsland houdt op een fluctuerende trend. Gemiddeld neemt de soort in Europa af op de korte termijn terwijl de trend sinds 1980 als onzeker wordt bestempeld. Het is duidelijk dat ook voor deze, soms moeilijk te inventariseren bosvogelsoort, de nieuwe vogelatlas nieuwe inzichten zal moeten gaan opleveren m.b.t. het precieze areaal en aantallen in Vlaanderen.