Kauw

Corvus monedula

Leefgebied en trend

De Kauw is een zeer talrijke en wijdverspreide broedvogel in Vlaanderen. De soort doet het zeer goed in landbouwgebied (met veel veeteelt) en in het (sub)urbaan gebied. Het zijn zoals alle kraaiachtigen zeer intelligente vogels die zich heel snel kunnen aanpassen aan een veranderende omstandigheden (nestgelegenheid, voedselaanbod). In zeer open en zeer dicht beboste gebieden liggen de dichtheden het laagst. Tijdens de vorige atlasperiode werd de toename voor deze soort vooral verklaard door de lagere verdelgingsgraad in combinatie met het aanpassingsvermogen van de soort aan veranderende omstandigheden. Ook het ouder worden van bossen, parken en bomenrijen (hogere beschikbaarheid nestgelegenheid) speelde mogelijk een belangrijke rol. Momenteel (periode 2007-2018) wordt nog steeds een sterke toename vastgesteld en dit vooral in landbouw- en (sub)urbaan gebied. Het blijvend sterke aanpassingsvermogen van deze alleseter om steeds opnieuw andere nestgelegenheid en voedsel te vinden in een veranderende omgeving is daarbij cruciaal. De terugval in de meer natuurlijke leefgebieden als heide en de lagere dichtheden in aaneengesloten bosgebieden zal wellicht deels te maken hebben met een toegenomen predatiedruk van Havik en Boommarter.