Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

De Bontbekplevier is altijd een erg zeldzame en onregelmatige broedvogel geweest in Vlaanderen. Voor zover we weten broedden er van 1932 tot 1992 soms geen, maar meestal slechts 1 of 2 paar in Vlaanderen (maximaal 6 in 1990) verdeeld
over de stranden van de Westkust, het Zwin en Linkeroever in Antwerpen. Daarna volgde een periode (1993-2000) met veel hogere aantallen (tot maximaal 24 paar in 1994). De soort profiteerde toen van de grootschalige opspuitingen in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge en ook in het Antwerpse Linkeroevergebied namen de aantallen tijdelijk toe. Lange tijd leek de populatie te stabiliseren rond de 9 broedparen, maar in 2017 en 2018 was er toch weer een lichte opleving van de aantallen in Zeebrugge. In 2014 werd voor het eerst gebroed op de nieuwe eilandjes in het Zwin (1-3 paar in 2013- 2018) en het Sternenschiereiland in Zeebrugge was goed voor 5-12 paar. Verder zaten er in de onderzoeksperiode kleine aantallen (0-1 paar) in de westelijke Voorhaven van Zeebrugge, de Achterhaven van Zeebrugge, het VNR Baai van Heist en op Linkeroever in Antwerpen. Alle broedgebieden in Vlaanderen sluiten nauw aan bij deze in het Deltagebied waar 40% van de Nederlandse broedpopulatie voorkomt. De aantallen in de Delta zijn sterk afgenomen sinds de jaren ’80, met in 2018 een laagterecord van 119 paar. Ongeveer één derde daarvan broedde in natuurontwikkelingsgebieden. Dat er nog 19 paar tot broeden kwamen op openbare recreatiestranden is iets dat in Vlaanderen ondenkbaar is geworden.