Smient

Anas penelope

Beschrijving: 

De Smient is een compacte eend met een steil voorhoofd en een korte, blauwgrijze snavel. Het mannetje is overwegend grijs met een roodbruine kop en een roomgele voorhoofdsvlek. In vlucht valt bij volwassen mannetjes vooral het volledig wit vleugelpaneel op. Het vrouwtje is meer grijsbruin. De roep van de mannetjes bestaat uit een typisch gefluit.

Beheer: 

Het beheer moet gericht zijn op het in stand houden van uitgestrekte open gebieden met voldoende natte graslanden met een korte vegetatie. In de onmiddellijke nabijheid moet open water met goede waterkwaliteit aanwezig zijn (bv. brede sloten, ondergelopen weiland, grote plassen enz.). Bij het beheer van beschermingszones is het nodig om zowel op de pleisterplaatsen overdag als in de nachtelijke foerageergebieden alle vormen van verstoring zo veel mogelijk te vermijden.