Havik

Accipiter gentilis

Leefgebied en trend

Na een decennialange periode van forse toename en areaalsuitbreiding, lijkt er een einde te zijn gekomen aan de opmars van Havik in Vlaanderen. Vooral in de oostelijke, Kempische bossen is sprake van een afname die zich ook vertaalt in de ABV-trends voor Vlaanderen. In het westen breidt de soort zich lokaal nog uit waarbij ook de verspreide bossen langs de kust en elders in West-Vlaanderen werden gekoloniseerd. Broedgevallen nabij verstedelijkt gebied worden eveneens gemeld. De data op schaalniveau van Europa staan geen betrouwbare trendberekening toe, maar gegevens uit Nederland suggereren een parallelle evolutie; afname in de oostelijke bosgebieden en zelfs hogere dichtheden in het westen. Een eenduidige oorzaak voor de recente afname is er niet. Normale populatieschommelingen bij een soort die het volledige beschikbare areaal heeft opgevuld, kunnen deels een verklaring zijn. Prooiaanbod is voor alle roofvogelsoorten een belangrijke factor, maar daarover ontbreken jaarlijkse en voldoende gedetailleerde cijfers. Het is niet ondenkbaar dat Havik in de Kempen onder toenemende druk komt te staan van predatoren als Boommarter en zelfs Oehoe waarvan bekend is dat ze in staat zijn oudervogels op het nest te verrassen. De tijd dat Havik helemaal alleen stond aan de top van de voedselketen in de Vlaamse bossen is in ieder geval voorbij.