Natura 2000: Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (91E0)

Dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen, Elzenbroekbossen en Wilgenbossen, die vooral voorkomen op alluviale bodems langs rivieren en beken en in moerassige depressies. Diverse subtypes, die elkaar soms overlappen, kunnen in Vlaanderen worden onderscheiden. De natuurstreefbeelden die in Vlaanderen onder dit habitatype vallen zijn: