Verspreidbladig goudveil

Chrysosplenium alternifolium

Habitat: 

Verspreidbladig goudveil groeit op schaduwrijke plekken van bron- en kwelzones, vrijwel altijd in loofbos of op schaduwrijke oevers van beken. Het is een plant van beschutte, vochtige tot natte, bij voorkeur koele standplaatsen met een hoge luchtvochtigheid en een vrijwel gelijkmatige temperatuur. Dergelijke groeiplaatsen worden regelmatig overstroomd, liefst met neutraal tot licht kalkrijk, zuurstofrijk, voedselrijk water. Vegetatiekundig rekent men die groeiplaatsen tot het essenbronbos. Op een aantal andere plekken (vooral buiten de Leemstreek) staat de plant dan weer in een iets zuurder maar voor de rest vergelijkbaar milieu. Waar verspreidbladig goud- veil groeit, is oud bos gewoonlijk niet veraf, hoewel men over het algemeen de plant niet beschouwt als een kenmerkende oud-bossoort. Ze kan immers na ontbossing lang standhouden op steile, kwelrijke oevers van beken, bv. in de schaduw van een houtkant. Van hieruit kunnen nieuwe groeiplaatsen (bv. jonge bosaanplantingen) gekoloniseerd worden.