Bosereprijs

Veronica montana

Habitat: 

Bosereprijs is een schaduwminnende soort die meestal groeit op matig zure tot neutrale, humeuze leem- tot lemig-zandgronden met een goed verterende strooisellaag. Gewoonlijk staat ze in vochtig loofbos op een min of meer voedselrijke standplaats, vaak in de buurt van kwelzones of bronnen. Ook langs bospaden en in bosranden op vrij natte standplaatsen kan men deze ereprijs geregeld aantreffen. De soort verbreidt zich meestal vegetatief via uitlopers en is een eerder zwakke kolonisator, zodat het niet verwonderlijk is dat ze vaak voorkomt in oud bos of in boscomplexen met een oude boskern.