Beekprik

Lampetra planeri

Beschrijving: 

De Beekprik is een zeldzame kaakloze rondbek (geen vis) die inheems voorkomt in de Benelux. Het palingachtige dier is tot 17,5 cm lang. De dieren beginnen hun leven als een blinde larve. Na drie tot zes jaar veranderen ze dan in het vroege voorjaar tot volwassen prik. Ze krijgen ogen, vinnen en geslachtsorganen. Het dier verliest echter tegelijkertijd zijn maag- en darmstelsel en houdt daarom op met eten. Ze trekken stroomopwaarts om in een grindbodem te paaien en eieren te leggen. Enkele dagen later sterft het dier.

Beheer: 

De soort is gebaat met behoud en herstel van natuurlijke, vrij meanderende beken en rivieren, waar ruimingen achterwege blijven. Een goede waterkwaliteit is cruciaal, zodat o.a. riooloverstorten en diffuse verontreiniging (bv. door akkererosie en uitspoeling van meststoffen) absoluut moeten geweerd worden. Migratieknelpunten, zoals stuwen, dienen weggewerkt. Bij een gefaseerde aanpak verdienen de bovenlopen in de leefgebieden de eerste prioriteit.

Voor de Beekprik werd samen met Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper een soortbeschermingsprogramma opgesteld, meer info vind je bij ANB.