Natuurstreefbeeld: Ruigt elzenbos (91E0_vn)

Het natuurstreefbeeld Ruigt elzenbos, ook eutroof elzenbroek genoemd, is typerend voor voedselrijke standplaatsen met vaak soortenarme ondergroei gedomineerd door soorten als Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis, Dotterbloem. Op drogere plaatsen staat ook Grote brandnetel, Gewone engelwortel, Moerasspirea, Koninginnenkruid en Moesdistel. Het betreft vaak jonge bossen, aangeplant of spontaan ontwikkeld op verlaten voedselrijke natte hooilanden of zeggenmoerassen.  Ook elzenbroeken die overstroomd worden door aangerijkt oppervlaktewater behoren vaak tot dit type.

Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0. Onder dit habitattype vallen nog vele andere natte bostypes daarom is dit onderverdeeld in verschillende subtypes. De officiële afkorting van dit natuurstreefbeeld is 91E0_vn maar in het verleden is ook de afkorting 91E0_eu gebruikt, waarbij eu staat voor eutroof.