Reuzenberenklauw

Heracleum mantegazzianum

Beschrijving: 

De Reuzenberenklauw is een grote, 2- tot 5-jarige plant met rechtopstaande, tot 10 cm dikke, roodgevlekte stengels. De tot meer dan 1 m grote bladeren zijn dubbel veerdelig met brede getande en gelobde slippen. De kleine witte bloemen staan in tot meer dan een halve meter grote schermen bij elkaar. De soort is te verwarren met gewone berenklauw. Deze inheemse plant is kleiner, met kleinere bloemschermen, een ongevlekte stengel en enkelvoudige handlobbige tot geveerde bladeren. Het sap van de plant kan bij aanraking met de huid irritaties en brandwonden veroorzaken.

Beheer: 

Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Bestrijding van grotere populaties vraagt een langdurige en intensieve inzet. Manueel verwijderen van bovengrondse en ondergrondse delen (uitgraven penwortels) of langdurig maaien voor de zaadzetting zijn mogelijke technieken. In elk geval is nazorg de manier om er van af te geraken, een eenmalige ingreep zal zelden of nooit tot resultaat leiden.

AANDACHT: Het sap van de plant kan bij aanraking met de huid irritaties en brandwonden veroorzaken. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden. Onbeschermd contact met de plant wordt ten stelligste afgeraden. Bij het vaststellen van huidletsels is een raadpleging bij de huisarts aangewezen. Zie ook de website van het Antigifcentrum.

Habitat: 

De Reuzenberenklauw komt voornamelijk voor op zonnige tot licht beschaduwde standplaatsen op vochtige, voedselrijke grond. De soort wordt eveneens aangetroffen op terreinen die sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals parken, plantsoenen, ruigten, rivieroevers, tuinen, wegbermen en dijken.