Natuurstreefbeeld: Wilgenvloedbos (91E0_sf)

Beschrijving: 

Wilgenvloedbossen ook wel zachthoutooibossen genoemd zijn typische climaxbossen van hoog uitgroeiende wilgen in de natuurlijke overstromingszones van grote rivieren. Karakteristiek zijn de regelmatige, langdurige overstromingen, vooral in het winterhalfjaar. Lokaal kan het bostype ook ontwikkelen in moerasgebieden waar de natuurlijke afwatering ontbreekt (afgesnoerde rivierarmen, kunstmatig gegraven terreinen). Maar zonder de dynamiek van de rivier zal het bostype zich hier verder ontwikkelen naar Elzenbroekbossen (91E0_vn of 91E0_vm).

Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0 waarin verschillende natte bostypes voorkomen. Waardoor het opdelen in subtypes nodig is. De officiële afkorting van het natuurstreefbeeld Wilgenvloedbossen is 91E0_sf maar in het verleden is ook de afkorting 91E0_wvb gebruikt. 

De karakteristieke boomsoort is de Schietwilg, die bij langdurige overstromingen een typisch kluwen van stamwortels kan ontwikkelen. Minder frequent voorkomende soorten zijn de Kraakwilg en de zeer zeldzame Zwarte populier; struikvormende wilgensoorten zoals Grauwe wilg en Katwilg kunnen in de ondergroei voorkomen. Typerend is dat afgebroken takken gemakkelijk wortel kunnen schieten en tot nieuwe bomen of struiken uitgroeien. In de ondergroei komen overwegend algemene soorten van moeras en natte ruigte voor, zoals Gele lis, Riet, Oeverzegge en Rietgras.

heeft als indicator van een goede toestand
Salix dasyclados

Natuurbeheer: 

Het uitwendig beheer is voornamelijk gericht op het behoud en herstel van een natuurlijke overstromingsdynamiek. Daar deze bossen op zeer natte niet toegankelijke plekken liggen is er nagenoeg geen technisch beheer mogelijk. Duurzame houtproductie in dit bostype is niet mogelijk.

Dit natuurstreefbeeld is lokaal in goede staat als het aan de criteria van de LSVI-tabellen voldoet. De LSVI-tabel voor dit natuurstreefbeeld (Natura2000-habitat) kan je terugvinden in dit rapport van het inbo.