Gewone smeerwortel

Symphytum officinale

Habitat: 

Gewone smeerwortel is een soort van ruigten, struwelen en bossen op zeer voedselrijke, natte tot vochtige bodems. Ze staat vooral langs de oevers van rivieren en beken, in verruigde (riet)moerassen en wegbermen.