Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

Habitat: 

Fluitenkruid is een soort van ruige graslanden, ruigten, zomen en open plekken in struweel. Ze groeit voornamelijk op zeer voedselrijke, vochtige bodems en is het talrijkst in verruigde wegbermen en langs spoorwegen en rivieren.