Grote kattenstaart

Lythrum salicaria

Habitat: 

Grote kattenstaart is een overblijvende soort van natte ruigten. Ze groeit op bodems met uiteenlopende textuur (hoewel ze minder goed gedijt op zware klei) en verkiest matig tot zeer voedselrijke bodems. De soort ontkiemt doorgaans op open, lichtrijke plekjes onder vochtige tot natte omstandigheden. Op droogvallende bodems ontwikkelt grote kattenstaart zich soms explosief vanuit de zaadbank. De milieus waarin de soort het vaakst wordt aangetroffen, zijn de oevers van stilstaande of traagstromende wateren, natte duinpannen, moerassen en natte, verruigende graslanden, de bodem van droogvallende vijvers, greppels en slootjes in het landbouwlandschap en natte bossen en struwelen.