Dotterbloemgraslanden zijn drassige hooilanden die afhankelijk zijn van niet zuur grondwater. Ze komen voor op matig voedselrijke bodems. De plantengroei is weelderig met talrijke, mooie bloemen. Kenmerkende soorten zijn Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, en Brede orchis. Daarnaast vind je ook russen zoals Biezeknopen, Pitrus en Veldrus.
Andere soorten indicatief voor Dotterbloemgrasland zijn Waterkruiskruid, Kale jonker en Holpijp.

In de kustduinen komen dotterbloemgraslanden voor die zeer soorten- en orchideeënrijk zijn met bijvoorbeeld Vleeskleurig orchis en de zeer zeldzame Honingorchis.

Dotterbloemgraslanden zijn vrij zeldzaam geworden in Vlaanderen en zijn dan ook belangrijk voor het natuurbehoud. Het beheer bestaat uit maaien, al dan niet met nabegrazing. De vegetatie moet kort de winter in gaan, dit kan door een tweede maaibeurt in september of door nabegrazing. Maai je maar 1 keer dan doe je dit in september zodat ook dan de vegetatie kort de winter ingaat.

Natuurtype: Dotterbloemgrasland

Dotterbloemgraslanden zijn vooral drassige, gemaaide hooilanden al of niet met nabeweiding. Er is steeds invloed van het grondwater, dat min of meer kalkrijk is, maar zeker niet uitgesproken zuur. De bodem is vrij voedselrijk en gewoonlijk groeien de planten weelderig met talrijke, mooie bloemen. Het Dottergrasland is sterk achteruitgegaan in Vlaanderen en heeft een duidelijke natuurbehoudswaarde. Van de talrijke kenmerkende soorten kunnen we vermelden: Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Brede orchis en Tweerijige zegge.