Natuurstreefbeeld: Moerasbos van breedbladige wilgen (rbbsf)

Dit zijn binnendijks gelegen, natte tot vochtige voedselrijke struwelen gedomineerd door breedbladige wilgen (Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg). Dit moerasbos wordt gekarakteriseerd door een jaarrond hoge grondwatertafel, in de winter vaak tot boven het maaiveld. De kruidlaag bestaat uit moerasplanten en is meestal vrij soortenarm.
De aanwezigheid van Geoorde wilg markeert de overgang naar de voedselarmere wilgenstruwelen (bwk-type: so). Grauwe wilg is dan weer dikwijls de aspectbepalende boomsoort in de kustduinen.

Komt een wilgenstruweel buitendijks voor, in een getijdegebied van bijvoorbeeld de Maas of de Schelde, dan betreft het het natuurstreefbeeld Wilgenvloedbos (91E0_sf). Daarbij betreft het smalbladige wilgen (Schietwilg, Katwilg, Bittere wilg) die frequent worden overstroomd.