Liesgras

Glyceria maxima

Habitat: 

Op wereldvlak behoort liesgras tot een complexe groep waarin meerdere nauw verwante taxa op soort- of ondersoortniveau onderscheiden worden. Liesgras is de meest forse van onze inheemse vlotgrassoorten. Ze neemt ecologisch een wat andere positie in dan de overige vertegenwoordigers van het geslacht. Liesgras verkiest modderige, venige, zeer voedselrijke bodems, zoals kwelplekken in weilanden, dichtgroeiende sloten en poelen enz. De soort groeit langs oevers, vooral van stilstaand, maar ook van stromend water, in poelen, sloten, beken, rivieren en kanalen. Vaak is liesgras absoluut dominant in bijna monospecifieke vegetaties. Een dergelijke ongehinderde groei kan zowel langs oevers voorkomen, als bij een specifiek verlandingstype. Het soortscomplex van de liesgrassen vertoont een circumpolaire verspreiding.