Natuurstreefbeeld: Rietland met Echte heemst, Moeraslathyrus en,of Moerasmelkdistel (6430_mr)

Beschrijving: 

Dit natuurstreefbeeld ontstaat op voedselrijke plekken waar weinig of geen afvoer van plantenmateriaal door beweiding of maaien plaats vindt. Riet en rietgras domineren en ook Heemst is steeds aanwezig. Kensoorten zijn o.a. Harig wilgenroosje, Moeraslathyrus, Moerasmelkdistel en Echt lepelblad.
Dit streefbeeld is een subtype van het natura2000-type Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430)

heeft als indicator van een goede toestand
Althaea officinalis

Natuurbeheer: 

Verruiging en struweel- of bosvorming worden tegengegaan door te maaien (om de 2-5 jaar) of door lichte begrazing.

Bedreigingen: 

Natte ruigten zijn gevoelig voor verdroging door drainage, eutrofiëring door overstroming met vervuild water en wijzigingen in de waterpeildynamiek door waterbeheersingswerken. Ze zijn niet gevoelig voor atmosferische stikstofdepositie.Door het achterwege blijven van een maai- of graasbeheer treedt geleidelijk verruiging op, waarbij alleen de meest concurrentiekrachtige soorten overblijven, of kan het habitattype uiteindelijk verbossen, al dan niet via een struweelfase. Natte ruigten kunnen ook door Riet gekoloniseerd en gedomineerd worden, waardoor de minder algemene soorten verdwijnen.
Overwoekering door exoten, bv. Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en Canadese guldenroede is ook een risico.