Hennegras

Calamagrostis canescens

Habitat: 

Hennegras is een soort van ruigten op natte, matig voedselarme tot voedselarme bodems. De soort staat vooral in venige terreinen, onder andere in laagveenmoerassen.