Natuurstreefbeeld: Mineraalarm overgangsveen (7140_meso)

Overgangs- en trilvenen zijn actieve verlandingsvegetaties van voedselarme ‘overgangsmilieus’. Er is actieve veenvorming en de vegetatie staat steeds onder invloed van water van enerzijds neerslagwater en anderzijds grond- en/of oppervlaktewater. Met ‘overgangsmilieu’ wordt bedoeld dat de venen zich situeren tussen water- en landgemeenschappen of tussen hoog- en laagveen. De grens tussen overgangsveen en aangrenzende vegetatietypes op natte veengronden is vaak moeilijk te trekken.

In arme tot licht mineraalrijke omstandigheden kan je overgangsvenen vinden met Slangenwortel, Waterdrieblad, Holpijp en Wateraardbei. In zwak zure omstandigheden komen hier soorten bij als Veenpluis, Snavelzegge en veenmossen. In iets voedselrijkere laagvenen kunnen soorten als Kamvaren en Moerasvaren drijftillen vormen en zo de verlanding inzetten.