Blauwe zegge

Carex panicea

Habitat: 

Blauwe zegge groeit in graslanden en heidevegetaties op zwak zure, natte tot vochtige voedselarme bodems. Blauwe zegge groeit vooral in gemaaide vegetaties, al dan niet gepaard met nabeweiding. Het meest dominant is de soort in blauwgraslanden, waar ze deel uitmaakt van het blauwgroene aspect van het grasland, samen met pijpenstrootje en een hele reeks zeldzaamheden. Daarnaast komt ze ook voor in natte heidevegetaties, waar ze vooral op open plekken of in pionierssituaties groeit (bv. op plagplekken). In mooi ontwikkelde dottergraslanden kan blauwe zegge eveneens voorkomen. In de Duinen groeit blauwe zegge in duinvalleien.