Veenpluis

Eriophorum polystachion

Habitat: 

Veenpluis komt meestal voor in de rand van zwak of niet gebufferde vennen, op de bodem van veenputten, in veenties met een groeiend veenmosdek, in slenken en depressies in natte heide of verspreid in de venige natte heide zelf. Daarnaast groeit de soort in erg nat berkenbroekbos en in nat heischraal grasland. De standplaatsen zijn zuur en in het algemeen (zeer) voedselarm. Veenpluis groeit optimaal in ondiep, open wateren op plaatsen die korte tot lange tijd geïnundeerd zijn, maar in de zomer tijdelijk kunnen uitdrogen zodat er redelijk grote schommelingen in waterstand optreden. In venige natte heide en heischraal grasland zijn de watertafelfluctuaties gering. Bij verzuring en stagnatie van regenwater breidt veenpluis zich uit. Zo kan het optreden in voorheen licht ontwaterd hooiland met basenrijk grondwater.