Verzuring

Zure en verzurende neerslag

Definitie: 

Verzuring treedt op als bodems of water zuurder worden door bijvoorbeeld natuurlijke verzuring of verzurende neerslag. Dat laatste kan veroorzaakt worden door zure stoffen als zwaveloxides (sommige brandstoffen, bruinkool, hout) of verzurende stoffen als ammoniak (landbouw). Verzuring is vooral in basenarme ecosystemen een probleem. In deze biotopen zijn de basen snel opgebruikt en is er geen buffer meer waardoor de pH zal verlagen.

Verzuring heeft samen met vermesting een enorme impact op de natuur.  Door de verandering in pH en het wijzigen van de nutriëntenbalans gaan heel veel planten- en diersoorten achteruit.

Meer informatie over verzurende depostie in Vlaanderen vind je op de website van VMM.