Verzuring

Zure en verzurende neerslag

Definitie: 

Verzuring treedt op als bodems of water zuurder worden door bijvoorbeeld natuurlijke verzuring of verzurende neerslag. Dat laatste kan veroorzaakt worden door zure stoffen als zwaveloxides (sommige brandstoffen, bruinkool, hout) of verzurende stoffen als ammoniak (landbouw). Verzuring is vooral in voedselarme ecosystemen op zandgronden en in bossen een probleem.