Spaanse ruiter

Cirsium dissectum

Habitat: 

Spaanse ruiter is een soort van vochtige, voedselarme graslanden op zwak zure bodem. Haar standplaatsen worden gekenmerkt door een subtiel evenwicht tussen mineraalrijk grondwater en eerder zuur oppervlaktewater. Het zijn terreinen die zelden of niet overstromen maar wel een continu hoge grondwatertafel hebben, die zich steeds vrij dicht onder het maaiveld bevindt. Spaanse ruiter is een kensoort van blauw- graslanden, zeer soortenrijke vegetaties die zowel soorten van zowel iets zuurdere als kalkrijke vegetaties kunnen bevatten. Kenmerkende soorten zijn blauwe knoop, blonde zegge, blauwe zegge, vlozegge, borstelgras, klokjesgentiaan, tormentil en tandjesgras. Die vegetaties houden enkel stand onder een maaibeheer waarbij het maaisel afgevoerd wordt en ze zijn zeer gevoelig voor de geringste bemesting.