BWK: Vochtig schraalgrasland (hm, hmm, hme)

BWK-codes: hm hme hmm

Het vochtig schraalgrasland (hm) omvat (relicten van) blauwgrasland en andere vochtige schrale graslandrelicten. De echte blauwgraslanden danken hun naam aan de blauwgroene kleur van de bladeren en/of bloemen van een aantal indicatieve soorten. In de andere vochtige schraalgraslanden zijn zulke soorten zelden aspectbepalend. Verarmde situaties ogen soms eerder bruin door dominerende soorten als biezenknoppen of veldrus. Echt blauwgrasland is in Vlaanderen bijzonder zeldzaam (geworden). Percelen blauwgrasland komen nog nauwelijks voor. Sterk verarmde relictvegetaties worden teruggevonden in oude bermen of op hoger gelegen delen in natte graslanden.