Depositie

neerslag van stoffen

Definitie: 

Wanneer een stof vanuit de lucht in een gebied neerkomt spreken we van depositie. Depositie van stoffen als stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammonium geeft aanleiding tot verzuring en vermesting.