Kritische last

Hoeveel depositie kan een ecosysteem verdragen?

Definitie: 

De kritische last duidt voor een bepaald ecosysteem de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte aan zonder dat er op lange termijn schadelijke effecten optreden. Het is een indicator voor de draagkracht van de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie. Kritische lasten werden ontwikkeld om de met depositie geassocieerde milieuproblemen zoals verzuring en vermesting terug te dringen.