Stekelbrem

Genista anglica

Habitat: 

Stekelbrem verkiest redelijk voedselarme, droge tot vochtige heide waarin struikhei en soms ook gewone dophei staat. Meestal is de zandbodem iets leemhoudend. De begroeiing is soortenrijk, met planten die ook in heischraal grasland veelvuldig voorkomen. Schrale, voedselarme en licht zure, vochtige tot periodiek droge graslanden zijn de andere vegetaties waarin de soort te vinden is.