Natuurstreefbeeld: Soortenrijke struisgraslanden (6230_ha)

Soortenrijke struisgraslanden komen voor op voedselarme zure gronden. De bodem is echter iets rijker dan bij heischrale graslanden. Voor soortenrijke struisgraslanden en droge zure heischrale graslanden (6230_hn en 6230_ha) gebruiken we dezelfde kenmerkende soorten. Deze twee natuurstreefbeelden lijken dus veel op elkaar. De meer kenmerkende soorten voor Struisgraslanden zijn bv. Onderaardse klaver en Steenanjer. Struisgraslanden zijn wat productiever waarbij er soorten voorkomen van iets rijkere gronden zoals Hazenpootje, Akkerhoornbloem, Gewone veldbies en Klein vogelpootje. Ook soorten met een meer bosrandkarakter zoals Echte guldenroede en Hengel komen soms voor.

Het verschil met het regionaal belangrijk biotoop struisgraslanden is klein. Waarbij het Europees beschermd habitattype wat meer typische en vaak ook zeldzamere soorten heeft.  Komen enkel soorten voor van de iets rijkere gronden dan behoort de vegetatie tot het streefbeeld struisgrasvegetatie . Dit streefbeeld is een niet zo goed ontwikkeld struisgrasland en mag je enkel in type 2 natuurterreinen gebruiken.

Het natuurstreefbeeld soortenrijke struisgraslanden is een subtype van het Europees beschermd habitat Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230).