Veldzuring

Rumex acetosa

Habitat: 

Veldzuring komt voor in een brede range van vrij open, niet al te droge of natte, vrij voedselrijke biotopen: wegbermen, al dan niet beweide graslanden, open bossen, en verruigde terreinen. Vooral in hooilanden treedt de soort vaak op de voorgrond. Zware bemesting en zeer zure gronden zijn nefast voor de soort.