Natuurtype: Kalkrijk heischraalgrasland

Kalkrijk heischraalgrasland

Beschrijving: 

Deze graslandgemeenschap behoort tot de Heischrale graslanden met bv. Tormentil en Tandjesgras op voedselarme, onbemeste, droge bodem. Het heischrale grasland op kalkbodem is soortenrijker en kalkrijker dan de andere heischrale graslanden. Typische soorten zijn bv. Betonie, Schermhavikskruid, Kleine bevernel en Voorjaarszegge. Dit graslandtype is zeer zeldzaam en heeft een bijzonder hoge natuurbehoudswaarde.