Knoopkruid

Centaurea jacea

Beschrijving: 

Knoopkruid is een vrij algemene inheemse plant van wegbermen, grazige plaatsen, natuurlijke graslanden en tuinen. Het is een soort die veel nectar geeft en dan ook druk wordt bezocht door allerlei bijen en hommels. De soort groeit op vrij vochtige, matig voedselrijke grond.

Beheer: 

Knoopkruid is een typische plant van kruidenrijke graslanden op leembodem. In de tuin kan hij worden uitgezaaid op kale plekjes, verder verwildert hij vlot.

Habitat: 

Knoopkruid is hier opgevat zoals in LAMBINON et al. (2004), d.w.z. als één complexe soort met diverse moeilijk van elkaar te onderscheiden ondersoorten. De huidige benadering verschilt van die in de Belgische plantenatlas van 1972, waarin knoopkruid, onder de naam C. pratensis, als ubiquist werd beschouwd (zonder kaartje), naast enkele andere soorten van het ondergeslacht Jacea. Diverse ondersoorten stellen meer specifieke eisen aan hun biotoop, maar knoopkruid s.l. kan in Vlaanderen worden omschreven als een soort van droge tot vochtige, min of meer ruige bermen en graslanden op matig voedselrijke bodem. Ze maakt er dikwijls deel uit van soorten- en kleurrijke, voor insecten aantrekkelijke begroeiingen. Daarnaast wordt knoopkruid onder meer gevonden op sinds jaren braakliggende percelen en marginale resthoekjes met een enigszins ruderale vegetatie, bijvoorbeeld terreinen waar gebouwen werden gesloopt.