Argusvlinder

Lasiommata megera

Beschrijving: 

De Argusvlinder heeft een oranje grondkleur met een bruin lijnenpatroon en zwarte oogvlekken in een oranje vlak. De onderkant van de vleugels is grijzer met oogvlekken. Het is een soort van open graslanden met een korte vegetatie. Deze soort neemt sterk af.

Beheer: 

Aangezien de oorzaak van de snelle achteruitgang niet gekend is, is het niet gemakkelijk om gerichte beheermaatregelen voor deze soort te geven. Gunstige maatregelen zijn in elk geval het creëren of behouden van vrij schrale, maar bloemrijke graslanden met een gevarieerde vegetatiestructuur. Daarbij zijn zowel beschutte plekken voor de aanwezigheid van geschikte eiafzetplekken belangrijk alsook en voldoende open plekken voor het opwarmen of als territorium. Het tegengaan van verstruweling kan gerealiseerd worden door gefaseerd maaien of door extensieve begrazing in grotere gebieden.