Vlinderstruik

Buddleja davidii

Beschrijving: 

Een middelhoge tot hoge doorlevende heester met lange gebogen takken. De lila-purperen (soms witte) bloemen verschijnen in dichte, langwerpige pluimen. Deze zijn zeer geurig en produceren grote hoeveelheden nectar. De tegenoverstaande bladeren zijn langwerpig, donkergroen bovenaan en witviltig onderaan. De plant is een populaire sierheester.

Beheer: 

Doordat de vlinderstruik in de stedelijke omgeving vaak meer ecologische voor- dan nadelen heeft, wordt hij meestal enkel bestreden op plaatsen waar schade kan voorkomen aan gebouwen of infrastructuur en op spoorwegen. Enkel op mergel kan de plant eventueel een bedreiging vormen voor zeldzame inheemse habitats. Jonge planten kunnen makkelijk worden uitgetrokken, grotere planten kunnen worden uitgegraven met het zorgvuldig verwijderen van alle plantdelen. De planten lopen snel terug uit na na snoei of terugzetten. Let op: bestrijding met glyfosaat van deze soort is sinds januari 2015 in principe niet meer toegelaten op alle terreinen die horen bij een openbare dienst en in de meeste bossen en natuurreservaten. In heel bijzondere gevallen kan een gemotiveerde aanvraag tot afwijking worden ingediend bij de VMM die dan geval per geval wordt beoordeeld. Tegenwoordig zijn er variëteiten beschikbaar die het ecologische nut koppelen aan een verminderd of afwezig invasief vermogen, zoals de Buddleja ARGUS White en ARGUS Velvet.

Habitat: 

Vlinderstruik is een soort van droge tot vochtige, matig voedselrijke, stenige milieus. In sterk verstedelijkte milieus is het veruit de algemeenste struik. De soort groeit er op verwaarloosde gebouwen en op braakliggende terreinen. Doordat de soort zich met de wind verbreidt, kan ze zich zeer gemakkelijk vestigen in allerlei spleten en kieren van muren. Vlinderstruik kiemt vooral op muren met vochtproblemen (onder andere onder lekkende afvoerpijpen en dakgoten). Eens gevestigd op de muur, zorgt de struik voor een versneld verval, omdat de dikke wortels de muur doen scheuren. Op goed gedraineerde, braakliggende terreinen met veel puin vormt vlinderstruik op korte termijn uitgebreide struwelen. Buiten de steden is de plant vooral te vinden op spoorwegterreinen en sinds kort ook op meer natuurlijke plaatsen in duinstruwelen. Vlinderstruik is een uitgesproken warmteminner die profiteert van het warmere microklimaat in verstedelijkte gebieden. Buiten de stad heeft de soort het veel moeilijker om stand te houden omdat ze bij strenge vorst kapotvriest (SACHSE et al. 1990), zeker in continentale gebieden. Het is echter niet helemaal duidelijk in welke mate dat in Vlaanderen buiten de steden als beperkende factor meespeelt.