Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

Beschrijving: 

Het Zwartsprietdikkopje komt voor in graslanden met een vrij hoge en ruige vegetatie, zoals wegbermen of brede bospaden. De vleugels zijn lichtbruim tot geel zonder tekening op de bovenkant van de vleugels, in tegenstelling tot het Groot dikkopje. De geurstreep van het mannetje loopt evenwijdig aan de aders op de voorvleugel. Op de onderkant van de voorvleugel heeft de vleugelpunt geen andere kleur als de rest van de vleugel. De onderkant van de sprietknop is zwart.

Beheer: 

Aangezien het Zwartsprietdikkopje als ei overwintert is het belangrijk dat er gefaseerd gemaaid wordt, waarbij ook in de wintermaanden een deel van de vegetatie blijft staan. Daarnaast is een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden belangrijk voor de adulte vlinders en hier zijn gefaseerd maaien en/of extensieve begrazing gunstige maatregelen voor deze soort.